ورود
اعضا

 ناصر زجاجی رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل


شمس السادات امامی نایب رئیس هیأت


رفعت السادات امامی خزانه دارهیأت


 هوتن زجاجی عضو اصلی هیأت مدیره


رامتین زجاجی عضو اصلی هیأت مدیره


آرین قائم مقامی عضوعلی البدل هیأت


 شیدا علّینی عضو علی البدل هیأت مدیره