ورود
تاریخچه تأسیس بنیادخیریه کودکان اُتیسم

درخیابان دکترشریعتی تهران وبالاترازتقاطع اتوبان صدر، مؤسسه ای فعالیت داردبنام مؤسسه توانبخشی معلولین ذهنی تهران که بالغ بر40 سال قبل تأسیس شده است وازکودکان وبزرگسالان معلول ذهنی بطورشبانه روزی نگهداری می کندوخدمات ارائه می دهد.

آقای ناصرزُجاجی که دغدغه توجه به نصایح پدرومادرداشته وپیوسته درصددفراهم آوردن فرصتی برای انجام کارخیربوده اندباپیوستن به مؤسسه توانبخشی معلولین ذهنی تهران واحرازجایگاه عضویت هیأت امناء و همچنین عضویت هیأت مدیره،توانستندبه عنوان عضوی علاقمندوفعال درمؤسسه حضورداشته باشند.ایشان پس ازحضوروضمن دقت نظردرخصوص ارائه خدمات مطلوب وممکن به کم توانان ذهنی مؤسسه،نسبت به خانواده های آنان نیزتوجه ویژه ای مبذول می داشتند ، به گونه ای که مستمربه درددل ونظرات آنان گوش می دادندوازمشکلات خانواده ها آگاه می شدند .

ازجمله مسائل ومشکلاتی که ازطرف چندخانواده مطرح گردید چنین بودکه فرزندانشان مبتلا به اختلال اُتیسم می باشندوبدلیل فقدان مرکزنگهداری برای این گروه ازتوانخواهان ، به ناچار فرزندان آنان دریک مرکزنگهداری معلولین ذهنی پذیرش شده اند.

این خبرجرقه ای بوددرذهن آقای زُجاجی که ازاختلال اُتیسم شناختی نداشتند لذاپس از مشورت باتنی چنداز دوستان پزشک ومتخصص ذیربط خویش وتبادل نظرباچندنفرازاولیاء کودکان مبتلا به اختلال اُتیسم وراغب ومشتاق به ارائه خدمات مناسب برای فرزندانشان ، وعلی رغم وجودسختی کارومشکلات پیش رودرتأسیس واداره یک مرکز ویژه کودکان اُتیسم، مقدمات تأسیس مرکزی رادرسال 1388تدارک دیدندودرنهایت دراردیبهشت ماه سال 1389بنیاد خیریه کودکان اُتیسم باشماره25609 دراداره ثبت شرکت ها ومؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیدوهمزمان فعالیت رسمی بنیاداُتیسم آغازگردید.

درپایان لازم است ذکرگرددکه باعنایت به نظرخیرخواهانه بانیان بنیاداُتیسم،کودکان و خانواده های آنان از کلیه فعالیت ها و خدماتی که در بنیاد خیریه کودکان اُتیسم انجام می پذیرد و 7ارائه می گرددبطوررایگان بهره مند می گردند .